Přihlášení | Registrace

Rozšířené hledání

Speciální nabídka

Kategorie

Značky

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI simply advertisinGDetails s.r.o.

K zajištění jednotného a správného postupu při vyřizování nároků z vad zboží a vad potisků zboží (reklamace) je vydáván firmou simply advertisinGDetails s.r.o., Drážní 7, 627 00 Brno, IČO 02247038 (dále jen prodávající) tento Reklamační řád.
1. Úvodní ustanovení
1.1. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku předání kupujícímu nebo v okamžiku předání nezávislému dopravci k dodání ke kupujícímu, pokud je kupujícím uplatněna ve lhůtách uvedených v článku 5. reklamačního řádu. Po tuto dobu prodávající přejímá záruku za jakost zboží, tj. že dodané zboží bude od okamžiku předání způsobilé pro použití ke smluvenému, příp. jinak obvyklému účelu nebo že si zachová smluvené či jinak obvyklé vlastnosti.
1.2. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo uplatnit nároky z vad u prodáva- jícího (reklamovat).
1.3. Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukční řešení.
1.4. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
2. Povinnosti kupujícího při převzetí zásilky
2.1. Kupující je povinen ihned po převzetí zásilky od dopravce tuto zásilku zkontrolovat, nebyla-li poškozena. Zásilkou podle tohoto reklamačního řádu se rozumí zabalené zboží předané prodávajícím nezávislému dopravci (jedná se o případy uvedené ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách čl. 5 odst. 5.1. bodu 6 a 7).
2.2. Zjevné poškození zásilky musí být oznámeno dopravci písemně v okamžiku jejího převzetí kupujícím. Kupu- jící je povinen v okamžiku převzetí zásilky popsat způsob poškození zásilky do přepravního (průvodního) dokumentu dopravce, či zápisu o škodě. Kupující není povinen zásilku od dopravce převzít, jestliže je zásilka zjevně poškozena. V případě, že kupující neuvede zjevné poškození zásilky do přepravního (průvodního) dokumentu dopravce, případně nebude sepsán zápis o škodě, má se za to, že zásilka byla převzata kupující- cím zjevně nepoškozena.
2.3. Skryté poškození zásilky je kupující povinen oznámit prodávajícímu nejpozději do 3 pracovních dnů od převze tí zásilky a to písemnou formou prodávajícímu s následujícími informacemi: název a adresa kupujícího, identi- fikační číslo zásilky (číslo kódu balíku), popis poškození zásilky a fotodokumentaci škody (obal, zboží).
3. Nároky z vad zboží
3.1. Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem (§345 odst. 2 Obchodního zákoníku) může kupující:
- požadovat odstranění vad dodáním opraveného nebo nového zboží za zboží vadné
- požadovat opravu vadného potisku
- požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo potisku
- odstoupit od smlouvy v předmětu vadného plnění
- požadovat dodání chybějícího zboží.
3.2. Je-li dodáním zboží s vadami smlouva porušena nepodstatným způsobem, může kupující:
- požadovat odstranění vad zboží
- požadovat dodání chybějícího zboží
- požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo služeb.
3.3. Volba mezi výše uvedenými nároky náleží kupujícímu jen v případě, že ji oznámí prodávajícímu včas ve výše uvedené lhůtě společně s kopií dodacího listu nebo faktury a s vadným zbožím v reklamovaném množství. Uplatněný nárok nelze bez souhlasu prodávajícího měnit.
3.4. Nárok z vad se považuje za řádně uplatněný, jestliže je vadné zboží kompletní, uplatnění nároku z vad nebrá- ní obecné zásady hygieny a jsou písemně oznámeny všechny údaje uvedené v čl. 4.2. reklamačního řádu a přiloženy listiny dle čl. 3.3. reklamačního řádu.

4. Místo pro uplatnění nároků z vad zboží (reklamace)
4.1. Kupující uplatňuje nároky z vad zboží (reklamuje) u prodávajícího v jeho sídle v Brně, Drážní 7, PSČ 627 00.
4.2. Nároky z vad zboží (reklamaci) uplatňuje kupující buď na formuláři prodávajícího – „Reklamační list“, který vyplní na žádost kupujícího prodávající nebo ve vlastním písemném oznámení, které bude obsahovat nezbyt- né údaje reklamačního listu:
- název (jméno) kupujícího
- místo podnikání (příp. bydliště u fyzických podnikatelů)
- název a množství reklamovaného zboží, jeho katalogové číslo, číslo faktury a dodacího listu prodávajícího cenu za jednotku, cenu celkem, datum převzetí zboží
- popis vady zboží
- volbu nároku z vad zboží
- datum a podpis kupujícího (podnikatele nebo jím pověřené osoby)
- datum a podpis obchodníka prodávajícího nebo jeho vedoucího, potvrzující převzetí reklamace kupujícího
k vyřízení.
4.3. V případě, že kupující uplatňuje jiný nárok z vad, než je poskytnutí slevy z ceny prodávaného zboží a služeb, předá současně s reklamačním listem prodávajícímu i předmětné vadné zboží v plném reklamovaném množ- ství. Reklamace nevráceného reklamovaného zboží nemůže být uznána.
5. Lhůty pro uplatnění nároků z vad zboží
5.1. Kupující je povinen uplatnit (reklamovat) u prodávajícího veškeré vady bez zbytečného odkladu ve lhůtách stanovených Všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami prodávajícího a čl. 5.2. a 5.3. reklamačního řádu a způsobem uvedeným v tomto reklamačním řádu.
5.2. Vady zboží, které jsou kupujícím zjistitelné při převzetí zboží (zjevné vady), je kupující povinen uplatnit u pro- dávajícího v době:
- při osobním odběru nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne předání zboží kupujícímu
- při dodání zboží nezávislým dopravcem nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne předání zboží, přičemž pro splnění stanoveného termínu je pro uplatnění nároku z vad zaslaného nezávislým dopravcem rozhodné da- tum na předávacím protokolu daného dopravce.
5.3. Skryté vady zboží, které se stanou zjevnými až po převzetí zboží, je kupující povinen uplatnit u prodávajícího ihned poté, co je zjistí, pokud se taková vada projeví v době do 6 měsíců po předání zboží kupujícímu.
5.4. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.
5.5. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Je-li výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadného zboží či jeho části se vztahu je nová záruční doba pouze na vyměněné zboží případně jeho část.
5.6. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.
5.7. Opomine-li kupující oznámit reklamaci ve výše uvedených lhůtách nebo nejsou-li prodávajícímu zaslány dostatečné podklady k reklamaci, zanikají všechny nároky z vad kupujícího vůči společnosti simply advertisinGDetails s.r.o.
6. Lhůty pro vyřízení nároků z vad zboží (reklamace)
6.1. Pro vyřízení nároků z vad zboží je stanovena lhůta 2 měsíce ode dne jejího doručení prodávajícímu. Tato lhů- ta se prodlužuje u vad odstranitelných o dobu, po kterou bude vada odstraňována opravou u třetí strany, pří- padně u dodavatele či výrobce zboží.
7. Závěrečná ustanovení
7.1. Skutečnosti neupravené tímto reklamačním řádem budou mezi smluvními stranami, prodávajícím a kupují - cím, řešeny dle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku v platném znění.
7.2. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 20. únorem 2014.

xxxxxxxxx