Přihlášení | Registrace

Rozšířené hledání

Speciální nabídka

Kategorie

Značky

VODP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ ZBOŽÍ A SLUŽEB FIRMY simply advertisinGDetails s.r.o.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. V případě, že nebyly sjednány jiné písemné podmínky, upravují tyto „VŠEOBECNÉ
OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY“, vydané v souladu s ustanovením § 273 obchodního
zákoníku (dále jen „PODMÍNKY“), smluvní vztahy, vznikající mezi firmou
simply advertisinGDetails s.r.o., Drážní 7, 627 00 Brno - Slatina, zapsanou v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložce 80710, IČO
02247038, DIČ CZ02247038 jako prodávajícím (dále jen „prodávající“) a kupujícím
(dále jen „kupující“) uvedeným v kupní smlouvě (dále jen „smlouva“).
1.2. Smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím vzniká buď na základě podpisu listiny
označené jako kupní smlouva a podepsané oběma smluvními stranami nebo zasláním
písemné objednávky (e-mailem, faxem nebo poštou) kupujícího prodávajícímu
a písemným přijetím objednávky kupujícího prodávajícím (e-mailem, faxem nebo poštou),
bylo-li toto sjednáno rámcovou či partnerskou smlouvou mezi prodávajícím
a kupujícím nebo přijetím objednávky kupujícího prodávajícím při prodeji zboží v eshopu.
Přijetí objednávky kupujícího prodávajícím při prodeji zboží v e-shopu zašle
prodávající kupujícímu emailem na email adresu uvedenou kupujícím v objednávce.
2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
2.1. Předmětem plnění je dodávka reklamních předmětů a dárků bez potisku nebo s potiskem
(dále jen „zboží“) a služeb, uvedených ve smlouvě včetně jejích všech příloh.
3. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB (POTISKU)
3.1. Veškeré ceny uváděné v cenících, nabídkách či katalozích (dále jen „katalog“) prodávajícího
nezahrnují DPH, není-li výslovně uvedeno jinak. Není-li písemně sjednaná
cena jiná nebo není-li v průběhu roku upravena zvlášť vydaným ceníkem, představuje
platnou kupní cenu zboží a potisku pro sepsání kupní smlouvy v daný den.
V případě vydání ceníku ke katalogu se pak kupní cena zboží a potisku řídí cenami
a ev. podmínkami uvedenými v ceníku platném ke dni sepsání smlouvy.
3.2. Cena zboží zahrnuje náklady na dopravu zboží do jednoho místa dodání v ČR,
pokud je smluvní cena dodávaného zboží nad 5 000,– Kč (bez DPH).
3.3. Cena zboží nezahrnuje nutné náklady na balení zboží, které budou ve výši 1 %
z ceny zboží (minimálně však 40,– Kč) účtovány ve faktuře zvlášť. V případě zasílání
zboží na víc míst bude doprava kalkulována individuálně.
3.4. Cena zboží napájeného bateriemi nezahrnuje cenu baterií (není-li v katalogu uvedeno
jinak). V takovém případě je nutné baterie objednat zvlášť.
3.5. K ceně potisku se připočítávají přirážky uvedené v platném ceníku potisku pro dané
úkony a technologie.
3.6. K ceně zboží se připočítává přirážka 150,– Kč, není-li splněn min. finanční limit zakázky
(dle bodu 9.1.).
3.7. Prodávající poskytuje, v rámci jednotlivých objednávek – kupních smluv, tyto slevy:
množstevní slevu z ceny zboží bez DPH v závislosti na celkové výši odebraného
zboží.
4. DODACÍ LHŮTA
4.1. Dodací lhůta je:
a) Pro zakázky bez potisku: do druhého až pátého pracovního dne, po splnění
všech níže uvedených podmínek:
aa) Prodávající přijme objednávku do 10. hodiny,
ab) zboží se nachází na skladě prodávajícího,
ac) sjednaná záloha je připsána na účet prodávajícího.
Výjimku tvoří kalendáře s laší. V případě našití laše je termín dodání nejpozději
od tří do šesti pracovních dnů při splnění podmínek uvedených pod písmeny
aa) až ac).
b) Pro zakázky s potiskem: od čtyř do deseti pracovních dnů, po splnění všech níže uvedených
podmínek:
ba) Zboží se nachází na skladě prodávajícího,
bb) sjednaná záloha je připsána na účet prodávajícího,
bc) grafika potisku je odsouhlasena kupujícím.
Výjimku tvoří technologie pískování (M), výpal (D) a ofsetový tisk (W), vícebarevný
potisk dvousložkovou barvou na vybrané zboží, sublimace (G), flok (E) a sítotisk
(A nylon), na které platí dodací termín od šesti do patnácti pracovních dnů při splnění

podmínek uvedených pod písmeny ba) až bc).
Prodávající má právo na jednostranné prodloužení termínu dodání v období od října
do prosince dle vytížení výrobních kapacit. Tuto skutečnost je povinen sdělit kupujícímu.
c) Pro zakázky bez potisku objednávané prostřednictvím internetového e-shopu prodávajícího
na internetové adrese www.detailproduce.com, od dvou do pěti pracovních
dnů, po splnění všech níže uvedených podmínek:
ca) prodávající přijme elektronickou objednávku do 11. hodiny
cb) zboží se nachází na skladě prodávajícího.
d) Pro zakázky s potiskem objednávané prostřednictvím internetového e-shopu prodávajícího
na internetové adrese www.detailproduce.com, od čtyř do deseti pracovních dnů,
po splnění všech níže uvedených podmínek:
da) Prodávající přijme elektronickou objednávku do 11. hodiny,
db) zboží se nachází na skladě prodávajícího,
dc) sjednaná záloha je připsána na účet prodávajícího,
dd) grafika potisku je odsouhlasena kupujícím.
Výjimku tvoří technologie pískování (M), výpal (D) a ofsetový tisk (W), vícebarevný
potisk dvousložkovou barvou na vybrané zboží, sublimace (G), flok (E) a sítotisk
(A nylon), na které platí dodací termín od šesti do patnácti pracovních dnů při splnění
podmínek uvedených pod písmeny da) až dd).
Prodávající má právo na jednostranné prodloužení termínu dodání v období od října
do prosince dle vytížení výrobních kapacit. Tuto skutečnost je povinen sdělit kupujícímu.
e) Termín dodání je včetně přepravy, která trvá standardně 24 hodin. Termín dodání
se prodlužuje o dobu, po kterou trvá překážka způsobená vyšší mocí. Vznik a skončení
překážky sdělí prodávající bez prodlení kupujícímu.
f) Skutečný termín dodání (v rámci intervalu uvedeného odstavci 4.1.) je uveden v uzavřené
kupní smlouvě. V případě uzavření kupní smlouvy prostřednictvím e-shopu
je skutečný termín dodání uveden v přijetí objednávky zaslaném prodávajícím kupujícímu
podle odstavce 1.2.
4.2. Nenachází-li se zboží skladem u prodávajícího, sdělí prodávající tuto skutečnost
kupujícímu a navrhne jiný termín dodání.
4.3. Lhůta pro dodání zboží začíná běžet dnem následujícím po splnění podmínek uvedených
v 4.1. aa) až ac), ba) až bc) ca) až cb) a da) až dd).
4.4. Prodávající je povinen předat kupujícímu předlohu grafiky potisku ke schválení nejpozději
do 3 pracovních dnů ode dne obdržení kompletních podkladů pro tisk ze
strany kupujícího. Neplatí pro objednávky viz. bod 4.1.d) zakázky s potiskem.
4.5. Nastane-li případ, že kupující připomínkuje zaslanou předlohu grafiky potisku, zavazuje
se prodávající, že opravenou předlohu zašle kupujícímu k opětovnému odsouhlasení
do jednoho pracovního dne od zaslání připomínky kupujícím.
4.6. Dohodnou-li se kupující s prodávajícím na expresní dodací lhůtě, zvyšuje se kupní
cena zboží takto:
a) O 100 % z ceny potisku za potvrzený termín plnění do tří pracovních dnů,
b) o 50 % z ceny potisku za potvrzený termín plnění od čtyř do pěti pracovních dnů.
5. DODACÍ PODMÍNKY
5.1. Kupující po dohodě vyznačí zřetelně ve smlouvě některou z následujících podmínek způsobu
dodání zboží:
1. Osobní převzetí v Brně,
2. autodoprava s dobírkou (Česká pošta, PPL, ...),
3. autodoprava bez dobírky (Česká pošta, PPL, ...),
5.2. Místem a časem dodání zboží podle smlouvy je u variant:
a) 1 - sídlo pobočky simply advertisinGDetails s.r.o.,
b) 2 až 3 - místo a doba předání zboží prvnímu nezávislému autodopravci nebo poště
v sídle prodávajícího.
5.3. Není-li sjednáno jinak, platí kupující náklady na dopravu dle variant odst.
5.1. takto:
2 až 3- přímo autodopravci,
5.4. Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné
plnění předmětu smlouvy převzít.
5.5. Kupující je vždy informován prodávajícím mailem či telefonicky o tom, že zboží
je hotové a připravené k odebrání.
5.6. Bude-li kupující, který zaplatil zálohu (dle bodu 6.2. položky D) v prodlení delším

10 kalendářních dnů s převzetím zboží bez potisku, vyzve jej prodávající k převzetí zboží
v náhradní lhůtě 14 kalendářních dnů a současně ho bude informovat o tom, že mu bude
účtováno skladné (dle bodu 9.11.), a že má v úmyslu zboží prodat. Toto zboží může skladovat
prodávající maximálně po dobu 6 týdnů. Nevyzvedne-li si kupující zboží ani po
uplynutí maximální lhůty 6 týdnů, je prodávající oprávněn prodat zboží.
6. PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně případného
dopravného, nákladů na balení, jakož i ev. Přirážek a DPH.
6.2. Po vzájemné dohodě se v kupní smlouvě vyznačí jedna z těchto podmínek způsobu
úhrady:
A Faktura po dodání zboží,
B v hotovosti při předání zboží,
C platební kartou při předání zboží,
D 100 % záloha vč. DPH předem,
E dobírka (autodoprava, pošta),
F záloha + na fakturu,
G záloha + v hotovosti při převzetí.
6.3. Nepřekročí-li kupní cena objednaného zboží bez DPH částku 10 000,– Kč, je možné
zvolit pouze varianty B, C, D nebo E, pokud není jinou smlouvou stanoveno jinak.
6.4. Při variantě D pak kupní smlouva v elektronickém provedení s výčtem všech cen
a DPH slouží současně jako proforma faktura a kupující je povinen zálohu uhradit
v dohodnutém termínu splatnosti.
6.5. Nebude-li záloha kupujícím v dohodnutém termínu uhrazena, zaniká nárok kupujícího
na slevu (dle bodu 3.7. písm. b) PODMÍNEK), pokud se smluvní strany nedohodnou
jinak.
6.6. Při variantě A vzniká prodávajícímu právo na vyúčtování kupní ceny (fakturaci)
dnem předání zboží kupujícímu nebo prvnímu veřejnému dopravci.
6.7. Splatnost faktury je do 14 dnů ode dne jejího vystavení, přičemž faktura
se považuje za uhrazenou dnem připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího.
6.8. Prodávající je oprávněn fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a kupující
je povinen takovou fakturu v době splatnosti uhradit.
6.9. Vlastnická práva k předmětu smlouvy dle každé objednávky přechází na kupujícího
až po uhrazení kupní ceny za dodané zboží v plné výši na účet prodávajícího.
6.10. Žádná část kupní ceny za dodané zboží nesmí být zaplacena pohledávkami třetích osob
nebo započtením vlastní pohledávky kupujícího, kterou má vůči prodávajícímu, nedohodnou-
li se smluvní strany jinak.
7. SMLUVNÍ POKUTY
7.1. Bude-li kupující v prodlení se zaplacením nebo doplacením kupní ceny (varianta
A a F bodu 6.2.) prodávajícímu, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní
pokutu ve výši 0,1 % denně z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den
prodlení.
8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
8.1. Prodávající může od smlouvy odstoupit v případě, že je kupující v prodlení
s úhradou zálohy o více jak 10 kalendářních dnů po dohodnutém termínu. Dále
je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě hrubého porušení
smlouvy nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem.
8.2. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden důvod odstoupení
od smlouvy. Doručením odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší.
8.3. Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy (příp. části plnění), je kupující povinen vrátit
prodávajícímu do 7 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy dodané zboží (příp.
část zboží, jehož se odstoupení týká).
8.4. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku
„vyšší moci“ nebo v případě, kdy objednané zboží není ve lhůtě žádané kupujícím
na trhu dostupné. Prodávající v takovém případě bude kupujícího písemně informovat
o náhradním prodlouženém termínu plnění nebo o nemožnosti dodávky daného zboží
vůbec, přičemž kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu
ev. škody. Souhlas s tímto náhradním termínem plnění potvrdí kupující prodávajícímu

písemně (či faxem nebo e-mailem), a to ve lhůtě vyznačené na sdělení prodávajícího.
Pokud tak neučiní, má se za to, že kupující od smlouvy nebo její části odstupuje a prodávající
automaticky již bez další výzvy provede stornování těchto nevydodaných položek
zboží ze zakázky.
8.5. Odstoupením od kupní smlouvy nezaniká nárok na zaplacení smluvní pokuty
a poplatku za uskladnění.
9. JINÁ USTANOVENÍ
9.1. Minimální hodnota objednaného zboží a potisku pro přijetí zakázky je 2 000,– Kč,
pokud není jinou smlouvou stanoveno jinak.
9.2. Sjedná-li kupující ve smlouvě potisk zboží, je povinen dodat prodávajícímu podklady
pro tisk buď v elektronické podobě, nejlépe ve formátech CDR, EPS, AI, PDF
(fonty převedeny do křivek) nebo v tištěné podobě, zde je nutné převést grafiku do
elektronické podoby – křivek (viz Přirážky k cenám potisku). U rastrových obrázků
je nutno dodat předlohu buď v elektronické podobě ve velikosti 1:1 a rozlišení min.
300 DPI, nebo v kvalitní tištěné formě ve velikosti 1:1. Nesplnění této povinnosti
zprošťuje prodávajícího odpovědnosti za kvalitu potisku a kupující nemá právo
žádat bezúplatnou opravu ani odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu.
9.3. Pro uplatnění odpovědnosti za vady jsou pro smluvní strany závazná ustanovení § 422
až § 427 a § 429 a násl. obchodního zákoníku, pokud není v kupní smlouvě nebo
těchto PODMÍNKÁCH uvedeno jinak.
9.4. Zjevné vady musí být kupujícím písemně oznámeny v souladu a s náležitostmi dle reklamačního
řádu prodávajícího, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání zboží,
a skryté vady pak nejpozději do 6 měsíců od předání zboží.
9.5. Prodávající je povinen uznané vady odstranit opravou, náhradním plněním, dobropisem
nebo jiným dohodnutým způsobem nejpozději do 2 měsíců po obdržení reklamace.
9.6. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží
od prodávajícího nebo okamžikem, kdy prodávající předá zboží prvnímu nezávislému
přepravci do místa určení.
9.7. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným použitím nebo skladováním
dodaného zboží.
9.8. Uplatňování reklamace vadně dodaného zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího,
který kupující na požádání obdrží od prodávajícího.
9.9. V případě uznání vady zboží nahradí prodávající pouze hodnotu řádně reklamovaného
zboží.
9.10. Reklamace vad na dodaném zboží nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou
je reklamované zboží fakturováno a kupující je povinen dodržet lhůtu splatnosti
(dle bodu 6.1. a 6.7.) této smlouvy.
9.11. Při prodlení kupujícího s převzetím zboží od prodávajícího v období delším než
10 kalendářních dnů ode dne vystavení dodacího listu se sjednává poplatek za
skladné ve výši 0,05 % z kupní ceny skladovaného zboží, nejméně však 50,– Kč
za každý den skladování. Jako první den placení skladného se počítá 11. den.
9.12.Nezaplacení ceny za dodané zboží ve lhůtě 30 dnů po uplynutí splatnosti se považuje
za hrubé porušení smlouvy.
9.13. Prodávající a kupující se dohodli v souladu s ustanovením § 386 odstavce 1 obchodního
zákoníku na omezení výše škody, a to tak, že prodávající je povinen zaplatit
kupujícímu maximální výši škody odpovídající 10 % kupní ceny.
9.14. Pro katalogové rozměry zboží nebo jeho částí nebo rozměry vzorku či jeho částí je přípustná
odchylka 10 % oproti rozměrům dodaného zboží nebo jeho částí.
9.15. Za vadu dodaného zboží se nepovažuje rozdílná sytost barvy nebo odstín barvy mezi
skutečně dodaným zbožím a barvou dle katalogu nebo vzorku.
10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1. V případech neupravených těmito PODMÍNKAMI se tento smluvní vztah bude řídit obchodním
zákoníkem a v případě sporu bude rozhodovat místně příslušný soud, v jehož
obvodu je sídlo prodávajícího.
10.2. Upozornění: výrobky uvedené v katalozích prodávajícího jsou určeny výhradně
k reklamním a propagačním účelům.
10.3. Smluvní strany jsou povinny si sdělovat každou změnu svého sídla nebo trvalého
bydliště.
10.4. Písemnost se považuje za doručenou v poslední den úložní lhůty, i přesto, že se adresát
(kupující nebo prodávající ) o uložení písemnosti nedozvěděl, jestliže je písemnost zaslána
na posledně známou adresu adresáta (kupující nebo prodávající) a adresát (kupující
nebo prodávající) si ji v úložní době nevyzvedne. Rovněž se písemnost považuje
za doručenou, pokud ji adresát (kupující nebo prodávající) odmítne přijmout. Dnem doručení
je považován den odmítnutí písemnosti.

xxxxxxxxx